Bakalárske štúdium

Bakalársky študijný program

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Študijný odbor:  Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 

Stupeň vysokoškolského štúdia:  prvý (bakalársky)

Forma štúdia:  denná

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia: 180

Akademický titul:  Bc.

Všeobecná charakteristika absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii disponuje poznatkami z národohospodárskych a podnikovo – hospodárskych vied, ako sú makroekonómia, mikroekonómia, bankovníctvo, poisťovníctvo, podniková ekonomika, manažment, marketing, účtovníctvo, štatistika, informatika, hospodárska politika. Okrem týchto vedných disciplín nadobudne absolvent znalosti z filozofie, etiky a estetiky a najmä pedagogických, psychologických a didaktických disciplín. Štúdium pripravuje absolventa na vyučovanie prakticky orientovaných ekonomických predmetov napr. aplikovaná ekonómia a pod., k lektorskej činnosti vo všetkých formách podnikového vzdelávania (napr. v personalistike).

Úspešný absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii môže pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom odbore Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii.

Uplatnenie

Absolvent bakalárskeho študijného programu v rámci študijného odboru Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii je spôsobilý vykonávať funkciu:

  • lektora vo všetkých formách podnikového vzdelávania,
  • lektora vo výučbe písomnej a elektronickej komunikácie (slovenská a cudzojazyčná komunikácia),
  • lektora vo výučbe informatiky,
  • pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti mládeže,  pracovníka pre verejnú správu (napr. pre oblasť rozličných výpočtov a analýz).

Vybrané predmety študijného plánu

V študijnom pláne bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii sa nachádzajú napríklad tieto predmety: Dejiny ekonomických teórií, Makroekonómia, Základy marketingu, Mikroekonómia, Ekonomika podniku, Základy manažmentu, Účtovníctvo 1 a 2, Personálny manažment, atď.