Členovia ÚEM sa zúčastnili konferencie v Nesvadoch

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 7.11.2018 uskutočnila v Nesvadoch medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická bezpečnosť podnikov a regionálny rozvoj. Hlavným organizátorom konferencie bola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Odbor ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a obchodná spoločnosť AGRORENT, a.s., Nesvady. Konferencie sa celkom zúčastnilo 52 participantov, ktorí predniesli svoje príspevky zamerané na vecné problémy ekonomiky, informatiky a manažmentu podnikateľských subjektov a vecné problémy regionálnej ekonomiky, manažmentu miestnych samospráv, ekonomickej a energetickej bezpečnosti podnikateľských subjektov a samosprávnych územných celkov.

Na príprave i úspešnom priebehu konferencie sa významne podieľal ako kooperujúce pracovisko Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre. Riaditeľka ústavu, doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., okrem svojej účasti v medzinárodnom vedeckom výbore konferencie predniesla svoj príspevok zameraný na problematiku riadenia podnikateľských rizík. Na konferencii aktívne participovali i ostatní členovia Ústavu ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre, či už svojim vystúpením v jednej z dvoch sekcií konferencie, respektíve účasťou v organizačnom výbore konferencie. Medzinárodná vedecká konferencia bola ukončená závermi a odporúčaniami pre prax.