Magisterské štúdium

Magisterský študijný program

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Študijný odbor:   Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 

Stupeň vysokoškolského štúdia:  druhý (magisterský)

Forma štúdia:  denná

Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky

Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia: 120

Akademický titul:  Mgr.

Všeobecná charakteristika absolventa

Študijný program Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii sa viaže na potreby prípravy učiteľov vyučujúcich ekonomické predmety na stredných školách a osobitne na odborných učilištiach. Absolventi tohto študijného programu disponujú poznatkami z odborných vedeckých disciplín, ktorých obsah budú vyučovať ako stredoškolskí učitelia na jednotlivých druhoch a typoch stredných odborných škôl a učilíšť. Nadobúdajú vedomosti z národohospodárskych a podnikovo – hospodárskych vied a znalosti z filozofie, etiky a estetiky, rétoriky a najmä pedagogických, psychologických a pedagogických disciplín. Dôležitou súčasťou ich kvalifikácie sú vedomosti, zručnosti a schopnosti bezprostredne sa zapojiť do výchovno – vzdelávacieho procesu v odborných ekonomických predmetoch, v ktorých získali príslušné pedagogické kompetencie. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako riadiaci pracovníci v podnikoch a rezortných inštitúciách, v útvaroch vzdelávania, orgánoch školskej správy a samosprávy aj ako vysokoškolsky vzdelaní odborní pracovníci v ktorejkoľvek oblasti spoločenskej a hospodárskej praxe.

Uplatnenie

Absolventi  2. stupňa  v rámci študijného odboru učiteľstvo odborných ekonomických  predmetov sú spôsobilí vykonávať funkciu:

  • učiteľov ekonomických odborných predmetov na stredných školách a osobitne obchodných akdémiách, resp. vysokých škôl,
  • metodika pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania,
  • riadiacich pracovníkov v podnikových a rezortných inštitúciách, v útvaroch vzdelávania, v orgánoch školskej správy a samosprávy,
  • odborných pracovníkov v oblasti hospodárskej a spoločenskej praxe.

Vybrané predmety študijného plánu

V študijnom pláne magisterského študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov sa nachádzajú napríklad tieto predmety: Medzinárodná ekonomika, Finančný manažment, Logistika, Dane podnikateľských subjektov, Manažment kvality, Finančná analýza podniku, atď.