Profil pracoviska

Ústav ekonomiky a manažmentu (do 20.10.2014 pod názvom Ústav manažmentu a informačných technológií) bol založený v roku 2004 ako nové pracovisko pri FPV UKF v Nitre. Primárnym cieľom pracoviska je poskytnúť ucelený systém poznatkov z oblasti ekonómie, ekonomiky, marketingu, manažmentu a informačných technológií a prijateľnou formou inšpirovať študentov k ekonomickému mysleniu tak, aby sa takto nadobudnuté vzdelanie stalo pridanou hodnotou pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce.  Neustále sa snažíme reagovať na meniace sa  nároky zamestnávateľov,  ktorých  okrem  odborných znalosti uchádzačov v  dnešnej dobe stále viac zaujíma individuálna osobnosť jednotlivých kandidátov, ich sociálne a podnikateľské zručnosti. Preto hlavným cieľom ústavu v období globalizácie je pripraviť absolventov tak, aby uspeli v rýchle sa meniacom svete a aby vedeli úspešne aplikovať nové poznatky do praxe. Ústav má priznané práva poskytovať vzdelávanie  v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe: Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii. Okrem toho sa  jeho pracovníci podieľajú na zabezpečení výučby povinných a povinne voliteľných predmetov v ďalších  bakalárskych a magisterských študijných programoch. Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám Ústavu ekonomiky a manažmentu. Výskum na ústave je orientovaný do troch základných smerov:

  • výskum zameraný na ekonomiku a manažment podniku, matematické a informačné metódy v ekonómii,
  • výskum  zameraný na ekonomiku a manažment verejnej správy,
  • výskum zameraný na rozvoj podnikateľských a sociálnych zručností a finančnej gramotnosti študentov univerzity.

Vedeckovýskumná činnosť sa realizuje predovšetkým prostredníctvom riešenia vedeckovýskumných projektov a výskumných úloh. Ústav ekonomiky a manažmentu spolupracuje s pracoviskami podobného zamerania na Slovensku aj v zahraničí.