Projekty v riešení

VEGA 1/0407/18: Hodnotenie výkonu miestnych samospráv

Zodpovedný riešiteľ: Viera Papcunová
Spoulriešitelia z UKF: Korenková, M., Urbaníková, M., Hudáková, J. Maroš, M., Fiľa M., Štubňová, M.
Spoluriešitelia mimo UKF: Balážová, E., (Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska), Radomíra Hornyák Gregáňová (FEM SPU v Nitre)
Názov inštitúcie, ktorú podporu poskytla: MŠVVa Š SR
Doba riešenia: 1/2018 – 12/2020

Anotácia
Vhodný systém merania a riadenia výkonnosti akejkoľvek organizácie predstavuje významnú konkurenčnú výhodu. Aj verejná správa, hoci nie je zameraná na dosahovanie zisku, by sa mala správať efektívne a hľadať možnosti zvyšovania kvality procesov. Práve pri meraní výkonnosti procesov dochádza ku skĺbeniu troch základných pojmov – kvalita, výkonnosť a produktivita. Základným cieľom projektu je návrh metodických prístupov k meraniu výkonov miestnych samospráv v závislosti od veľkosti obce a vytvorenie návrhu štandardov pre systém merania a riadenia výkonov miestnych samospráv. Vytvorené štandardy pre systém merania a riadenia kvality miestnych samospráv budú predstavovať základ pre zavádzanie filozofie projektu MF SR „Hodnota za peniaze“ na miestnej úrovni, keďže v súčasnosti sa realizuje iba na úrovni národnej. Zároveň tento projekt bude veľmi úzko prepojený nielen s vedeckou ale aj odbornou komunitou, keďže vytvorený systém bude testovaný priamo na úrovni miestnych samospráv.

UGA VII/10/2019: Evaluácia ekonomickej hodnoty ekosystémovej služby na príklade opeľovacej činnosti včiel

Zodpovedný riešiteľ: Michal Levický
Názov inštitúcie, ktorú podporu poskytla: UKF
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2020

UGA VII/16/2019: Využitie nástrojov umelej inteligencie v hospodárskej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Michaela Štubňová
Názov inštitúcie, ktorú podporu poskytla: UKF
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2020