Rigorózne konanie

V študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijnom programe Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov.

Bližšie informácie o rigoróznom konaní ako i témy rigoróznych prác môžete nájsť na stránke Fakulty prírodných vied UKF v Nitre:

https://www.fpv.ukf.sk/sk/studium-fpv-ukf/rigorozne-konanie