Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

Doba trvania: 3 roky

Forma štúdia: externá

Začiatok štúdia: 1. septembra

Termín podania prihlášky: štandardne do 31. mája

Termín podania prihlášky (2. kolo): štandardne do 24. augusta

Poplatok za akademický rok: 500 €

Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na:

  • výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií podľa § 13 zákona o pedagogických zamestnancoch
  • vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odbor