Ukončené projekty

VEGA -> 1/0699/14: Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce

Zodpovedný riešiteľ: Viera Papcunová

Spoulriešitelia z UKF: Korenková, M., Urbaníková, M., Hudáková, J. Maroš, M.

Spoluriešitelia mimo UKF: Balážová, E., (FEŠRR SPU Nitra), Valach, M. (FEŠRR SPU Nitra)

Názov inštitúcie, ktorú podporu poskytla: MŠVVa Š SR

Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016

Výkon obecnej samosprávy prostredníctvom orgánov obce je viazaný Ústavou a zákonmi. Z teórie fiškálneho federalizmu vyplýva, že decentralizácia zo štátu na samosprávu nie je kompletná, ak prebehne len v oblasti presunu kompetencií. Obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, len ak úlohy štátnej správy boli na obec prenesené zákonom a zároveň štát s prenesením úloh poskytol obci potrebné finančné a materiálne prostriedky. Nie je ojedinelým javom, že sa tieto pravidlá nedodržiavajú. Na jednej strane štát presúva úlohy zákonom na obce, ale na druhej strane, najmä malé obce nevykonávajú niektoré zákonom stanovené a vo finančných mechanizmoch zahrnuté úlohy. Avšak práve dobre fungujúci finančný mechanizmus je základným predpokladom zvyšovania kvality a efektívnosti výkonu kompetencií miestnych samospráv.

——————————————————————————–

KEGA -> 035UKF-4/2011: Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e – pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji)

Zodpovedný riešiteľ: Viera Papcunová

Spoulriešitelia z UKF: Korenková, M., Urbaníková, M., Holúbek, I. Maroš, M.

Spoluriešitelia mimo UKF: Országhová, D., (FEM SPU Nitra), Gregáňová, R., (FEM SPU Nitra), Gecíková, I. (VŠEMVS Bratislava)

Názov inštitúcie, ktorú podporu poskytla: MŠVVa Š SR

Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013

Príprava moderného e – materiálu (e – skrípt) v oblasti merania úrovne regionálneho rozvoja s použitím matematických metód pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji. Materiál svojim obsahom prispeje k inovácii a aktualizácii výučby predmetov súvisiacich s regionálnym rozvojom s dôrazom na praktickú aplikáciu matematických metód v regionálnej a komunálnej ekonomike.

——————————————————————————–

VEGA -> 1/0565/08: Ekonomické hodnotenie biotopov poľovnej zveri v podmienkach poľnohospodárskej krajiny

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Holúbek   

Spoluriešitelia z UKF: Urbaniková, M.  

Spoluriešitelia mimo UKF: Holúbek, R.- Serenčéš, R.- Gašparík, J.  

Partneri projektu: VÚTPHP Banská Bystrica (Slovensko)  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 26.03.2008  

Doba riešenia: 3/2008 – 12/2010  

Cieľom projektu je vytvoriť teoreticko – metodický postup ekonomického hodnotenia biotopov poľovnej zveri v podmienkach revírov na intenzívne využívanom pôdnom fonde, ktorý bude overený na konkrétnych revíroch   SR. Projekt nadväzuje na zámery európskych grantov , ktoré zdôrazňujú potrebu ekonomického hodnotenia potenciálov krajiny v kontexte trvalo udržateľného rozvoja vidieckej krajiny, založeného na diverzifikácii ľudských  aktivít v území.  

Pridelené finančné prostriedky: 2008 – 68000 SKK2009 – 0 €2010 – 0 € 

——————————————————————————–

KEGA -> 3/6194/08: Vypracovanie základnej modernej vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku z Medzinárodnej ekonomiky a poľnohospodárskej politiky pre nový medzinárodný študijný program

Zodpovedný riešiteľ:   Pokrivčák, J. (FEM SPU Nitra)   

Spoluriešitelia z UKF: Holúbek, I.  

Spoluriešitelia mimo UKF: Serenčéš, R.(FEM SPU),Qineti, A. (FEM SPU)Ciaian, P. (LICOS), Ruppel, F.(EKU USA),Swinnen, J.(KU Leuven)  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 26.03.2008  

Doba riešenia: 3/2008 – 12/2008  

V rámci projektu sa vytvorí medzinárodný tím odborníkov z SPU v Nitre, KU Leuven v Belgicku a East Kentucky University v USA, ktorý vypracuje modernú učebnicu napísanú v anglickom jazyku, ktorá bude základom pre štúdium predmetov Medzinárodná ekonomika, Analýza poľnohospodárskych politík a Agrárne politiky OECD v študijnom odbore Medzinárodné podnikanie s poľ. komoditami na SPU v Nitre.  

Pridelené finančné prostriedky: 2008 – 24000 SKK

——————————————————————————–

CGA -> V/9/2008: Linux v škole

Zodpovedný riešiteľ: Michal Práznovský   

Spoluriešitelia z UKF: Janka Melušová  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF  

Doba riešenia: 2/2008 – 2/2010  

Primárnym cieľom projektu je zistiť reálnosť nasadenia OS Linux v slovenskom školstve  

Pridelené finančné prostriedky: 2008 – 15300 SKK2009 – 355 €2010 – 300 €

——————————————————————————–

CGA -> V/7/2008: Problémové vyučovanie algebry v učiteľskom štúdiu matematiky

Zodpovedný riešiteľ: Janka Melušová   

Spoluriešitelia z UKF: Michal Práznovský  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF  

Doba riešenia: 3/2008 – 3/2010  

V predloženom projekte bude skúmaná schopnosť študentov riešiť problémové úlohy z algebry jednotlivo i v skupinách a názory študentov na spoluprácu počas riešenia úloh a bude zisťovaný vplyv využitia problémového vyučovania a problémových úloh na rozvoj tvorivých schopností žiakov.  

Pridelené finančné prostriedky: 2008 – 15300 SKK2009 – 355 €2010 – 300 €

——————————————————————————–

GAM -> XX/2007/FPV: Využitie OpenSource softvéru vo vyučovaní

Zodpovedný riešiteľ: Michal Práznovský   

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.05.2007  

Doba riešenia: 1/2007 – 12/2007   

V projekte bude skúmaná možnosť nasadenia Open Source softvérových riešení, ako dostupná alternatíva k existujúcim proprietárnym balíkom.  

Pridelené finančné prostriedky: 2007 – 4000 SKK

——————————————————————————–

GAM -> IV/2008/FPV: Fertilita predpokladaných hybridných rojov Pinus mugo TURRA a Pinus sylvestris L. a ich genetická štruktúra zisťovaná pomocou molekulárnych analýz druhovo špecifickej cpDNA a mtDNA.

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Holúbek    

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF  

Doba riešenia: 1/2008 – 12/2008  

Ciele projektu sledujú zistenie poznatkov o fertilite hybridných rojov borovice horskej a borovice lesnej. S osobitým zreteľom na Slovensko možno predpokladať aj potvrdenie hybridného charakteru populácie na lokalite Obšívanka pri Terchovej, o existencii ktorej sa zatiaľ nevyskytla v odbornej literatúre žiadna zmienka. Realizácia predkladaného projektu môže významne prispieť k doplneniu údajov o diverzite borovíc na našom území.  

Pridelené finančné prostriedky: 2008 – 9000 SKK

——————————————————————————–

GAM -> XXII/2007/FPV: Fertilita predpokladaných hybridných rojov Pinus mugo TURRA × Pinus sylvestris L.

Zodpovedný riešiteľ: Ivan Holúbek   

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF  

Doba riešenia: 1/2007 – 12/2007  

Cieľom pripravovaného projektu je zhodnotenie predpokladaných hybridných rojov Pinus mugo TURRA × Pinus sylvestris L. na severnom Slovensku z hľadiska reprodukčnej biológie.Zámerom predkladaného projektu je získanie čo najkomplexnejšieho pohľadu na fertilitu a plodivosť hybridných rojov borovice lesnej a kosodreviny na našom území. Ide o biologické aspekty tohto hybridného roja, ktoré zatiaľ neboli podrobené detailnejšiemu skúmaniu.  

Pridelené finančné prostriedky: 2007 – 4000 SKK

——————————————————————————–

ŠTRUKTURÁLNE FONDY

ESF -> 11230100296: www.prirodovedec.sk

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Zelenický   

Spoluriešitelia z UKF: Baláž, I. – Balogh, Z. – Beňačka, J. – Boleček, P. – Burianová, M. – Cápay, M. – Cimra, J. – Čeretková, S. – Drlík, M. – Dubcová, A. – Feszterová, M. – Gogoláková, A. – Gažiová, A. – Hasprová, M. – Hegedüsová, A. – Holúbek, I. – Jakab, I. – Jenisová, Z. – Jomová, K. – Kapusta, J. – Kramáreková, H. – Krogmann, A. – Kuna, R. – Lacsný, B. – Martiniaková, M. – Matejovičová, B. – Rózová, Z. – Sandanusová, A. – Schlarmannová, J. – Štrba, P. – Švec, P. – Teleki, A. – Turčáni, M. – Vallo, D. – Vanková, V. – Vozár, M. – Vidermanová, K.  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.11.2006  

Doba riešenia: 11/2007 – 11/2008  

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnosti prepojenia medzi vzdelávaním a odborným vzdelávaním a prípravou účastníkov pre požiadavky trhu práce a to pomocou strategických nástrojov – ako sú: inovácia vzdelávacích a školiacich učebných textov a ich sprístupnenie prostredníctvom internetu, dôraz na praktickú stránku školení; adaptáciu pedagogických…  

Pridelené finančné prostriedky: 2007 – 3083877 SKK2008 – 1210986 SKK

——————————————————————————–

ESF -> 11230100465: Nitrianska mladá veda

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Zelenický   

Spoluriešitelia z UKF: Čeretková, S. – Holúbek, I. – Hovorka, D. – Hreško, J. – Jomová, K. – Kružlík, P. – Kuna, R. – Marenčik, A. – Rózová, Z. – Sirotkin, A. – Strihová, A. – Teleki, A. – Tirpáková, A. – Trajtel, E. – Vondráková, M. – Krogmann, A. – David, S. – Hreško, J. – Kováčová, A. – Vozár, L. – Fulier, J. – David, S. – Vrábelová, M. – Štubňa, I. – Gromová, E. – Kluvanec, D. – Dubcová, A. – Kováčová, A.  

Spoluriešitelia mimo UKF: R. Siklienka – A. Preťová (SAV) – I. Turnovec (Drahokam Turnov) – V. Parkányi (SCPV Nitra) – Z. Izakovičová (SAV BA) – F. Killár – L. Lazarová – L. Svršek – L. Lazarová – L. Svršek –  

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.01.2007  

Doba riešenia: 1/2007 – 11/2008  

Hlavným cieľom projektu je podpora vedeckovýskumnej činnosti študentov doktorandského štúdia, absolventov doktorandského štúdia – post-doktorandov a mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov, (do 35 rokov) pôsobiacich na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.  

Pridelené finančné prostriedky: 2007 – 937033 SKK2008 – 637893 SKK