Budovanie partnerstva v Gruzínsku

V rámci bilaterálnej dohody o akademickej spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a International Black Sea University v Tbilisi (Gruzínsko) sa pracovníci Ústavu ekonomiky a manažmentu FPV UKF doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. a Ing. Michal Levický, PhD. zúčastnili vedeckej konferencie 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives, ktorá sa konala v dňoch 10.-11. októbra 2019 na pôde partnerskej univerzity.

Počas otváracieho príhovoru pozdravil účastníkov konferencie ako i prítomných študentov doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. V rámci svojho príhovoru predstavil ponuku štúdia a vedecké zameranie UKF v Nitre ako i vyzdvihol význam a aktuálnosť tém vedeckej konferencie. V ďalšom programe konferencie zástupcovia UKF vystúpili so svojimi vedeckými príspevkami, ktoré boli zamerané na problematiku podnikateľského prostredia na Slovensku. Súčasťou návštevy bolo i stretnutie so zástupcami vedenia International Black Sea University ako i s predstaviteľmi výskumných inštitúcií z viacerých krajín.

Okrem prínosu vo vedeckej oblasti bolo výsledkom návštevy prehĺbenie spolupráce s partnerskou univerzitou, ktoré bude východiskom pre ďalšiu spoluprácu v publikačnej a projektovej činnosti ako v oblasti vzdelávania a organizovania spoločných vedeckých podujatí.